Vanaf september is er bij Digicampus plek voor een student om onderzoek te doen naar het probleem van toegangsverlies bij uitschrijving van een bedrijf bij de KVK. Onderstaand lees je de volledige vacature:

Achtergrond

Het project richt zich op het probleem van toegangsverlies tot verschillende portalen wanneer een bedrijf wordt uitgeschreven bij de KVK. Dit kan gebeuren door een actieve uitschrijving, overlijden van de ondernemer of een ambtshalve uitschrijving. De toegang is gekoppeld aan het KVK-nummer en daarmee vervalt de e-herkenning bij uitschrijving. 
 

Doel 

Het doel van deze stage is om de volgtijdelijkheid van acties in kaart te brengen, de exacte dataflow binnen en tussen organisaties te beschrijven en te omschrijven welke knelpunten op welke momenten ontstaan. 
 

Taken 

De stagiair zal zich bezighouden met het in kaart brengen van de toegang van gebruikers (denk aan b.v. eHerkenning en DigiD) binnen de genoemde processen. Dit omvat het maken van een gedetailleerde procesflow, het inventariseren van bestaande alternatieve oplossingen zoals machtigingen en hoe deze zijn ingeregeld. Idealiter zoeken wij een combinatie van een procesmatige en technische achtergrond in een kandidaat maar de stage kan ook in co-productie door een tweetal stagiairs worden opgepakt.  
 

Duur en startdatum 

De stage zal een duur hebben van 5 à 6 maanden, met een beoogde startdatum in augustus of september 2024. Kennismaking bij voorkeur in de week van 29 juli.  
 

Aanpak 

De stagiair zal nauw samenwerken met dataspecialisten binnen KVK en RVO, evenals met Logius en ICTU. Er zal ook regelmatig overleg zijn met KVK. De begeleiding zal worden verzorgd door Logius/ICTU. 
 

Over Digicampus 

Bij Digicampus werken we vanuit de overtuiging dat we sámen beter in staat zijn om behoeften vanuit de samenleving te vertalen naar mensgerichte diensten van de toekomst.  We werken volgens het principe van collaboratieve innovatie. Binnen Digicampus kunnen overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en burgergroepen de samenwerking opzoeken om publieke dienstverlening mens- en toekomstgericht te maken. Zo gebruiken we de innovatiecapaciteit van de hele Nederlandse samenleving. Samen innoveren kan binnen onze drie missies:  

  • Burger meer regie geven 
  • Interactie met de overheid makkelijker maken 
  • Overheid maken tot betrouwbare datapartner  

Onze aanpak is erop gericht om collaboratief experimenteren onderdeel te maken van visie- en beleidsvorming maar ook van het verbeterproces van diensten. Van de tekentafel naar de praktijk en weer terug. Net zolang totdat er iets ligt waar inwoners en organisaties mee geholpen zijn. 

Contactinformatie 

Contactpersoon: Marc Winsemius, Innovatiebegeleider autonomie online: marc.winsemius@logius.nl