Digicampus is een samenwerkingsverband van vier partijen waaronder overheidspartijen. Daarom dienen wij te handelen ‘als overheid’ en moeten we zorgvuldig zijn met het verstrekken van opdrachten en steun aan marktpartijen en kennisinstellingen. Digicampus mag en wil niemand uitsluiten; we willen een open en eerlijke innovatiehub zijn. Een open gesprek is mogelijk als we een level playing field garanderen. Alle informatie die bij evenementen en experimenten met Digicampus wordt gedeeld, wordt daarom openbaar gedeeld via ons netwerk. Op deze manier wordt het gelijke speelveld gewaarborgd en kan Digicampus haar functie als open innovatiehub realiseren. Daarnaast volgen we een aantal regelen die we hieronder beschrijven.

Alle vormen van samenwerking

 • Digicampus is nog geen zelfstandige entiteit en kan daarom niet zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. In geval van een samenwerking maakt je daarom als partij afspraken met één van de founding partners (Logius, ICTU, TU Delft, NLdigital) en niet met Digicampus op zichzelf. Per samenwerking wordt gekeken welke regelgeving van toepassing is en welke afspraken gemaakt moeten worden.
 • Omdat overheid deel uit maakt van de partners van Digicampus en iedere opdracht dus ten dienste komt aan een overheidspartij, dienen alle partijen van Digicampus zich te houden aan de aanbestedingsregels.
 • Er geldt een drempel van 139.000,- als drempel waaronder de inkoop- en aanbestedingsregels van de contracterende partij worden gehanteerd.
 • In een eventueel aanbestedingstraject (door om het even welke overheidsinstantie) dat voortvloeit vanuit een eerdere samenwerking met Digicampus (al dan niet ‘om niet”) geldt dat alle informatie uit die eerdere samenwerking openbaar gemaakt kan worden. Per samenwerking wordt dit waar nodig vooraf gespecificeerd.
 • Indien de samenwerking het nodig maakt (en afhankelijk van de regels van de partner waarmee je een overeenkomst sluit) wordt in een overeenkomst vastgelegd:
  • Afspraken omtrent planning
  • IE rechten en hoe wordt omgegaan met behaalde resultaten, verkregen data, analyses etc.
  • Afspraken omtrent gebruik van data (eigendom)
  • Geheimhouding

Diensten ‘om niet’

 • Een dienst ‘om niet’ geldt niet als overheidsopdracht, maar een dienst is zelden écht gratis. Bijvoorbeeld door voordelen in de vorm van kennisvoorsprong of steun. Ook bij deze diensten maakt Digicampus daarom (beperkte) afspraken. We staan vooraf samen stil bij hoe een vervolg er uit kan zien, zodat voor iedereen helder is wat de verwachtingen zijn. Om deze afspraken vast te leggen, hebben we een standaard overeenkomst.
 • Het gelijke speelveld wordt voor alle partijen actief bewaakt, ook bij een levering/dienst ‘om niet’. Digicampus doet er alles aan om de keuze voor een partij transparant en eerlijk tot stand te laten komen.
 • Wanneer Digicampus behoefte heeft aan expertise uit de markt of wetenschap voor deelname aan experimenten, kennissessies, ronde tafelgesprekken etc. ‘om niet’ vraagt zij dit uit via haar partner NLDigital (in geval van een marktpartij) en via de website van Digicampus. Via de bekende social media wordt hier kenbaarheid aan gegeven. De keuze vindt plaats op basis van open en transparante selectiecriteria die vooraf bekend zijn. Alle partijen maken even veel kans.

Bij vragen over deze regels kun je contact opnemen met info@digicampus.tech.