Skip to main content
page-header

Studentenonderzoek

Kennisontwikkeling is een randvoorwaarde voor innovatie. Daarom stimuleert en faciliteert Digicampus kennisontwikkeling op drie missies. Bij studentenonderzoek staat het overzicht van alle onderzoeken die in 2022 zijn gedaan bij Digicampus. De scripties zijn op te vragen via info@digicampus.tech. Heb je zelf een idee voor een onderzoek of als (overheids)organisatie een onderzoeksvraag? Neem dan contact met ons op.

Publieke diensten toegankelijker maken

 • Changing perspective in the transition from Youth Care to WMO

  Changing perspective in the transition from Youth Care to WMO: Reimagining the role of the municipal public service to improve the perspective of young adults who are temporarily unable to study of work

  Master Industrieel Ontwerpen – TU Delft

  Voor haar mastertrack Design for Interaction heeft Joanne Wiersma onderzocht hoe ze de ervaring van de W18 (wachttien) bij de gemeente Den Haag kan verbeteren. De W18 zijn jongeren met mentale problemen die bij hun 18 verjaardag opnieuw een zorgindicatie moeten krijgen onder de WMO in plaats van jeugdzorg. Hier komen veel problemen bij kijken. Het doel van het ontwerp is om de ervaring van jongvolwassenen met mentale problemen te verbeteren door een overzicht te creëren in het contact met de gemeente. Joanne heeft een klantreis van de huidige interactie momenten gemaakt en daarin viel op dat het intake interview de grootste negatieve emoties opriep. Om dit te verbeteren heeft ze een IMprint ontwikkeld. Dat is een matrix dat gebruikt kan worden tijdens een intakegesprek. Een uitgebreidere samenvatting lees je hier: https://digicampus.tech/de-w18-wachttien-een-proactieve-oplossing/

 • Een weg naar digitale inclusie

  Een weg naar digitale inclusie: Een kwantitatief onderzoek naar factoren die een rol spelen in de gedragsintentie van virtual assistent als middel voor proactieve dienstverlening

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Anne van Laarhoven heeft in haar scriptie gekeken naar virtuele assistenten. Haar onderzoeksvraag is: Welke factoren hebben invloed op de intentie van burgers om een virtual assistent als middel voor proactieve dienstverlening te gebruiken? Ze heeft de invloed van de onafhankelijke variabelen verwachte prestatie, verwachte inspanning, verwachte begrijpelijkheid, verwachte privacy en verwachte controle op de afhankelijke variabele gedragsintentie onderzocht. Hiervoor heeft ze een enquête gemaakt die door 92 mensen is ingevuld. Uit de resultaten van de analyse blijken de factoren verwachte controle, verwacht prestatie en verwachte inspanning invloed te hebben op de gedragsintentie van een virtual assistent als middel voor proactieve dienstverlening.

 • Proactieve diensten als oplossing voor de Nederlandse dienstverleningsproblematiek

  Proactieve diensten als oplossing voor de Nederlandse dienstverleningsproblematiek: Een onderzoek naar de uitbreiding van proactieve dienstverlening in Nederland, met Estland als referentiekader

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Als antwoord op haar onderzoeksvraag “Met Estland als referentiekader, welke handelingsrichtingen kunnen Nederland in staat stellen bepaalde type diensten proactief te regelen, welke nu nog reactief worden geregeld?”, heeft Izabella Hus verschillende drempels, randvoorwaarden en oplossing gedefinieerd. Voor eerste drempel die proactieve dienstverlening in de weg staat: De kwetsbaren die het proactief handelen het meest nodig hebben, kunnen niet bereikt worden, is ze gekomen tot de randvoorwaarde ‘er moet rekening worden gehouden met de groep kwetsbaren’ en de oplossing IT-trainingen om inclusiviteit te waarborgen. De andere drie drempels zijn te vinden in haar scriptie. Uiteindelijk concludeert ze dat de volgende 3 vervolgonderzoeken relevant zijn:

  • Onderzoeken welke proactieve benadering burgers het liefste zouden willen zien: informeren, automatisch rechten toekennen of actief opsporen en benaderen
  • Welke life-events willen burgers proactief zien?
  • Onderzoek naar ideologische verschillen binnen het Nederlands en Estlandse gedachtegoed.
 • Proactief omgaan met de valkuilen van proactiviteit

  Proactief omgaan met de valkuilen van proactiviteit: Een onderzoek naar de valkuilen en oplossingsrichtingen voor proactieve publieke dienstverlening

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Julia Pontfoort heeft onderzoek gedaan naar welke valkuilen en bijpassende mitigerende maatregelen geïdentificeerd kunnen worden tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van proactieve publieke dienstverlening, gegeven het niveau van proactiviteit dat geïntegreerd is in de betreffende dienst? Ze heeft hiervoor de kinderopvangtoeslagenaffaire onderzocht en gekeken in hoeverre dat fraudeopsporingsdienst (de algoritmes) gedefinieerd kan worden als een proactieve dienst. In totaal heeft ze vier valkuilen gevonden 1. Focus op het maximaliseren van een bepaalde waarde (fraude), terwijl andere waarden, zoals sociale concepten, worden verwaarloosd; 2) Verwaarlozing van de menselijke maat door uitvoeringsorganisaties, wat leidt tot het negeren van bezwaren en klachten; 3) het verliezen van het verantwoordelijkheidsgevoel in een systeem waar veel personen en partijen betrokken zijn; en 4) gebrek aan gehoor voor interne tegenkrachten binnen de uitvoeringsorganisatie en naar de politiek toe. De mitigerende maatregelen zijn te lezen in haar scriptie

 • Simulatie van Jeugdzorg Nederland

  Simulatie van Jeugdzorg Nederland: Een onderzoek naar het effect van het No-Wrong-Door-principe op de effectiviteit van de dienstverlening van de Rijksoverheid middels een agent-gebaseerde analyse.

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Regelmatig worden kinderen tussen jeugdzorgorganisaties doorverwezen. Hoewel dit vaak goed gaat, komt het ook voor dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een mogelijk veelbelovende oplossing is het zogenaamde No-Wrong-Door principe. Corné Snoeij heeft het effect van het No-Wrong-Door-principe op de effectiviteit van dienstverlening binnen de jeugdzorg in Nederland onderzocht. Om dit te kunnen doen heeft hij een digital twin van de jeugdzorg gemaakt. Hoe hij dat heeft gedaan lees je hier: https://digicampus.tech/digital-twin-van-jeugdzorg-nederland/

 • Hoe ziet de ideale service van de overheid eruit?

  Hoe ziet de ideale service van de overheid eruit? Een onderzoek naar de voorkeuren van burgers ten aanzien van het ‘geen verkeerde deur’-principe in de dienstverlening van de Nederlandse overheid

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Arend Viëtor heeft onderzocht wat de voorkeuren van burgers ten aanzien van een ‘geen verkeerde deur’-principe. De opzet van het onderzoek is gebaseerd op vier varianten van het ‘geen verkeerde deur’-principe. Bij de eerste variant geeft de overheid contactgegevens van een andere organisatie aan de burger. Bij de tweede variant zorgt de overheid er ook voor dat de burger direct wordt doorverbonden. De derde variant houdt in dat de overheidsinstantie zelf contact opneemt met de juist organisatie en daar de contactgegevens en de vraag van de burger doorgeeft zodat die organisatie vervolgens de afhandeling kan terugkoppelen aan de burger. Variant vier gaat nog een stapje verder. De burger spreekt nu sowieso maar één organisatie. Als deze organisatie het probleem niet kan oplossen, neemt ze contact op met de juiste organisatie en de uitkomst daarvan koppelt de eerste organisatie dan ook terug aan de burger. Lees ook zijn blog.

 • Achter elke overheidsdeur de juiste dienst

  Achter elke overheidsdeur de juiste dienst: Onderzoeksrapport naar de acceptatiegraad van “no wrong door”- dienstverlening van dienstverleners binnen publieke uitvoeringsdiensten

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Hoewel over het No Wrong Door principe al het een en ander bekend is, blijft de visie van publieke dienstverleners in veel gevallen nog onderbelicht. Echter, deze publieke dienstverleners zijn uiteindelijk wel degenen die een dergelijke vorm van dienstverlening zullen moeten gaan uitvoeren en hebben een beter zicht op wat de implicaties ervan zullen zijn. Daarnaast is NWD-dienstverlening, wanneer het perspectief van dienstverleners wel is meegenomen, tot nu toe vaak slechts generiek bekeken, zonder dat een concrete vorm hiervan, toegepast in een publieke uitvoeringsorganisatie, werd onderzocht. Eerder kwantitatief onderzoek naar welke percepties van drempels en aspecten van NWD-dienstverlening invloed hebben op het draagvlak van dienstverleners voor een concrete vorm hiervan is dan ook nog niet uitgevoerd. Julie Wijffels heeft de acceptatiegraad van dienstverleners onderzocht en daarbij gekeken welke factoren deze beïnvloeden. In totaal heeft ze 66 dienstverleners bevraagd.

 • De burger is welkom bij elk loket

  De burger is welkom bij elk loket: Een kwalitatief onderzoek naar pilots van het ’no wrong door’-principe

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Het No-Wrong-Door-Principe wordt in verschillende pilots binnen de overheid getest. Hidde Scheur heeft gekeken naar “Hoe effectief en uitvoerbaar de bestaande pilots gericht op het toepassen van het ’no wrong door’-principe bij de overheid zijn?” Daarvoor heeft hij 12 pilots geanalyseerd. Lees meer: https://digicampus.tech/de-burger-is-welkom-bij-elk-loket/

 • Zowel het kastje als de muur

  Zowel het kastje als de muur: De belemmerende en bevorderende invloed van organisatorische, juridische en technologische factoren op de toepassing van het No-Wrong-Door-principe bij het leveren van publieke diensten door de Nederlandse overheid

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Machiel van der Wal identificeert mogelijke toepassingen van het NWD-principe en de belemmerende en bevorderende factoren bij de toepassingen aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Welke organisatorische, juridische en technologische factoren belemmeren of bevorderen de toepassing van het No-Wrong-Door-principe bij het leveren van publieke diensten door de Nederlandse overheid? Op basis van semigestructureerde interviews met zes experts uit de publieke sector zijn organisatorische, juridische en technologische factoren geïdentificeerd die de toepassing van het NWD-principe kunnen bevorderen of belemmeren. Hieruit zijn 3 aanbevelingen voortgekomen, deze lees je hier: https://digicampus.tech/zowel-het-kastje-als-de-muur/

 • Wanneer een drempel een berg wordt

  Wanneer een drempel een berg wordt: Onderzoek naar drempels en oplossingen genoemd in onderzoeksrapporten van programma Mens Centraal

  Bachelor Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Marte Treurniet heeft de rapporten die het programma Mens Centraal (nu Werk aan de Uitvoering) heeft geschreven over, van, voor de verschillende levensgebeurtenissen geanalyseerd. Hierbij heeft Marte zich gefocust op de verschillende drempels die in de rapporten voorkwamen om daarmee te achterhalen welke drempels vaak voorkwamen. Aan de hand van haar analyse heeft ze per levensgebeurtenis gekeken of deze drempels verholpen konden worden door proactieve dienstverlening, één loket, het no wrong door-principe of een combinatie van twee.

Burger meer regie geven

 • Dutch Identity Matching: The Devil’s in the Details

  Master Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Which solution directions can be taken to meet the requirements of the Dutch Ministry of the Interior for solving the privacy and reliability problems related to uniquely identifying a citizen using a foreign EUDI-Wallet to identify themselves at a Dutch regulated or public RP? Als antwoord op deze vraag heeft Anton Welling de Arruda drie oplossingsrichtingen gevonden, namelijk: een overheidsgerichte, wallet aanbiedersgerichte en een hybride oplossingsrichting. Vanwege het doel van de EU en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken om burgers meer privacy en controle over hun persoonlijke gegevens te geven, lijkt uit zijn onderzoek de wallet aanbiedersgerichte oplossing het meest wenselijk. Echter is deze oplossing niet perfect. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan om te kijken of er een oplossingsrichting is die de SPOF verwijdert, die ook voldoet aan de doelstellingen van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot privacy en inclusiviteit én die binnen de gestelde termijn kan worden geïmplementeerd.

Werkwijze: collaboratieve innovatie

 • Boundary Spanners: Grenzen samen overbruggen

  Grenzen samen overbruggen: Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van boundary spanners op open innovatie in cross sector collaboratie

  Master Beleid en Politiek – Erasmus Universiteit

  Een boundary spanner kan een persoon of organisatie zijn die proactief de organisatieomgeving scant en vanuit daar onderwerpen uit verschillende vakgebieden of sectoren met elkaar verbindt. Daarbij genereren en mediëren zij de informatiestroom, coördineren zij tussen de organisatie en haar omgeving en verbinden processen en actoren over deze grenzen heen. Boundary spanners kunnen een sleutelrol spelen in het begeleiden van het stimuleren van open innovatie in cross sector collaboratie, omdat zij partijen bij elkaar brengen en zorgen dat deze partijen elkaar beter begrijpen. Benno Harmelink heeft middels interviews en participerende observaties onderzocht hoe Digicampus haar rol als boundary spanner vervult en de effectiviteit van de verschillende mechanismen in open innovatie trajecten geanalyseerd om zo antwoord te geven op de onderzoeksvraag: ‘Via welke mechanismen stimuleren boundary spanners open innovatie in cross-sector collaboratie?’

 • The Governance of collaborative ecosystems

  The Governance of collaborative ecosystems: Towards Trusted and Secure Online Business

  Master Technische Bestuurskunde – TU Delft

  Tom Bastiaans heeft onderzocht hoe je een governance model kan ontwerpen voor een collaboratief ecosysteem met een focus op elektronische transacties. Hij heeft hiervoor een framework toegepast op de casus Trusted Information Partners (TIP). Zijn onderzoek bevestigd dat het framework drie componenten moet omvatten om tot een governance model te komen: I) het identificeren van de governance spanningen maakt het mogelijk de context te bepalen van factoren die het ecosysteem beïnvloeden, II) het koppelen van governance mechanismen aan machtsdynamieken bevordert de mitigatie van spanningen, en III) het evalueren van de besluitvorming binnen het ecosysteem door middel van waarden, normen en principes dragen bij aan de consistentie van de governance en het functioneren van het ecosysteem. Lees meer: https://digicampus.tech/the-governance-of-collaborative-ecosystems/

 • Gedeeld leiderschap in publieke helix-samenwerkingen

  Master Management van de Publieke Sector – Universiteit Leiden

  Mike van de Gender heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar gedeeld leiderschap bij Digicampus en Trusted Information Partners (TIP). Hiervoor heeft hij de volgende onderzoeksvraag gesteld: Welke vormen van gedeeld leiderschap faciliteren helix-samenwerkingsverbanden binnen en met de overheid? Uit zijn onderzoek komt naar voren dat distributed leadership en collective leadership de geprefereerde vormen van gedeeld leiderschap zijn binnen de twee helix-samenwerkingsverbanden. Hierbij was er in de casus van TIP ook veel overlap met shared leadership.

 • UX/UI onderzoek: Opgavegericht werken via alkemio

  Bachelor Communication & Multimedia Design – Haagse Hogeschool

  Alkem.io is een platform dat opgavegericht werken wil bevorderen en daarmee verder kijkt dan organisatiegrenzen. Stefan Eikelenboom hoeft onderzocht hoe Alkemio kan worden ingezet om de barrières te verlagen die de doelgroep ervaart rondom opgavegericht werken. Als oplossing heeft Stefan gekozen om de alle barrières en behoeften die voortkwamen uit de interviews mee te nemen in een herontwerp van de landingspagina en de challenge pagina. De gevalideerde ideeën van Stefan heeft Alkemio meegenomen bij de vernieuwde lay-out van de website.

 • UX/UI onderzoek: Herontwerp methodiekenpagina digicampus.tech

  Bachelor Communication & Multimedia Design – Haagse hogeschool

  Sharvin Ramdat heeft de methodiekenpagina van onze website ontworpen. Hieronder zie je preview van zijn ontwerp. Momenteel zijn we aan het bekijken hoeveel van zijn ideeën wij kunnen doorvoeren.

Back to top of page